Viktiga delmål

  • Vi ska fokusera behandlingsarbetet på barnets familj och nätverk. Detta innebär att vårdtiden hos oss kan minimeras och att familjen kan komma tillbaka till sin hemort, där stöd kan fortsätta i kommunens egen regi, om så behövs.
  • Vår behandling ska kännetecknas av fokus på det salutogena perspektivet, friskfaktorerna som drivkraft i förändringsarbetet.
  • Genom kartläggning, terapeutiska insatser och vägledning erbjuda möjligheter till kunskapshöjning och förändring i familjen och i familjens nätverk
  • Ge föräldern ökad insikt och kunskap om sig själv och sitt föräldraskap i syfte att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling för hela familjen.
  • Ökad kunskap och insikt om interpersonella problem och beteenden vilka vidmakthåller ett utanförskap och stödja utvecklandet av ökad social medvetenhet och kompetens.
  • Bidra till att föräldrar får en ny medvetenhet om och strategi att hantera svårigheter så att de i framtiden kan hantera svårigheter på ett konstruktivt sätt till nytta för barn i familjen.
  • Vid skyddsplaceringar fokusera på att barn och mamma får bästa möjliga skydd och dagligt psykosocialt stöd.
  • Vid skyddsplaceringar göra riskbedömningar och planera för ett liv utan våld tillsammans med den inskrivne och socialtjänst