Vårdmetod

Verksamheten arbetar utifrån gällande lagstiftning och insatser utifrån SoL, LVU, LVM. Vi bedriver vård och behandling i en hemlik miljö där de familjenära relationerna förstärks och familjekänslan är viktig.

Vi vänder oss till familjer med psykosocial problematik och verksamheten har lång erfarenhet av att arbeta med utredningar och behandlingar i ett brett spektrum; unga mödrar, psykisk – och kognitiv funktionsnedsättning, förberedelse för föräldraskap med föräldrar som väntar barn, utredningar och bedömningar av föräldraförmåga, kvinnor och barn utsatta för våld i nära relationer, hedersproblematik, migrationsärenden, tidigare men ej aktivt missbruk samt övrigt socialt utanförskap.

Det övergripande målet är att ge god omvårdnad i en hemtrevlig och trygg miljö där vi utifrån socialtjänstens uppdrag erbjuder sociala utredningar, utredningar och observationer gällande föräldraförmåga samt föräldrastöd och föräldrautbildning.

Verksamheten utgår från en psykodynamisk grundsyn i mening att den enskilde har en egen historia och lever utifrån sin egna specifika verklighet, med egna specifika verktyg att hantera sin livssituation. Murars Gård arbetar miljöterapeutiskt och insiktsorienterat för att stödja föräldern att nå känslomässig och social mognad. Vi menar att det är en förutsättning för den enskilde att uppnå egen mognad och styrka som en autonom vuxen för att bli en resurs för sig själv och sina barn. I detta arbete erbjuder vi våra klienter en miljö med trygga vuxna att identifiera sig med i en fungerande vardagsstruktur som en modell att ta till sig. Vi ser signifikanta relationer som en förändringspotential att bryta destruktiva mönster.

Murars Gård besitter en mycket god kompetens beträffande barn med särskilda behov, dels inom verksamheten och dels genom extern psykolog/barnpsykolog. Vi arbetar med förälder och barn enligt modellinlärande och genom positiv förstärkning för skapa goda grunder för gynnsam förändring/utveckling.

Våld i nära relationer
Murars Gård har socionom/spetskompetens med inriktning mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. Vi kan på uppdrag göra utredningar och riskbedömningar enligt FREDA och PATRIARK. Vi erbjuder strukturerat och bearbetande samtalsstöd till den vuxne som är våldsutsatt samt praktiskt stöd och förberedelse för ett liv utan våld. Alla barn ges möjlighet att utifrån sin ålder och mognad berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld. Samtal enligt Trappanmodellen erbjuds inom verksamheten.

En betydande del av verksamhetens arbete har sin utgångspunkt från barnet och barnets behov (BBIC). Vårdplan och genomförandeplan utgör riktlinjer för vården och behandlingen på Murars Gård.


De teoretiska utgångspunkterna för verksamhetens arbete är:
– anknytningsteori
– objektrelationsteori
– lösningsfokuserat arbetssätt
– systemteoretiskt perspektiv

Vi jobbar för att barnens vistelse på Murars Gård ska vara trygg och meningsfull. I de fall det är lämpligt kan skol- och förskoleplats ordnas i närliggande skola. I annat fall finns möjlighet till hemundervisning i samråd med barnets skola. Murars Gård har en egen daglig pedagogisk verksamhet för yngre barn.