Målgrupp

Verksamhetens ambitioner och målsättning sedan starten 1994 har varit att bereda möjlighet för att barn ska få en rimlig och rättvis chans, att på lika villkor växa upp under trygga och befrämjande omständigheter. Verksamheten Murars Gård är en specifik föräldrar- och barn verksamhet som erbjuder vård och behandling till föräldrar/familjer, med barn i åldrarna 0-16 år, samt gravida flickor/kvinnor. Vi vänder oss till föräldrar/familjer med barn som befinner sig i psykosocialt utsatta situationer och med svårighet att på egen hand få till stånd en fungerande vardag för sig själv och/eller sina barn samt erbjuder professionellt mänskligt bistånd till utsatta hjälpsökande föräldrar och barn.

Verksamheten vänder sig också till flykting, asyl och invandrarproblematik, relationsproblematik, jag-svaga, incest/sexuella övergrepp, övergreppsproblematik samt skyddat boende/hedersrelaterad problematik. Murars Gård har vistas sig välgörande för klienter med varierande missbruksproblematik så som sex, alkohol och droger. Verksamheten arbetar utifrån gällande lagstiftning och insatser utifrån SoL/LVU/LVM.

Murars Gård är ett privatägt behandlingshem med utredningsmöjlighet genom konsulterande psykolog samt barnpsykolog. Verksamheten bedriver vård och behandling i en hemlik miljö där de familjenära relationerna förstärks och familjekänslan är viktig. Vi utgår från en miljöterapeutisk vardag och utifrån den enskildes/klientens egna behov, autonomi och förutsättningar. Vårdplan och genomförandeplan utgör riktlinjer för vården/behandlingen på Murars Gård. Vi erbjuder våra föräldrar och barn en miljö med trygga vuxna identifikationer att spegla av sig i. Detta för att ge våra boende struktur och en modell att ta till sig. Vi etablerar meningsfulla relationer, där relationen blir en viktig förändringsvariabel. I detta kan vi genom positiva förstärkningar, genom erfarenhet och evidensbaserade metoder och insikt bedriva ett värdebärande förändringsarbete.