Vårdmetod

Verksamheten arbetar utifrån gällande lagstiftning och insatser utifrån SoL/LVU/LVM. Vi bedriver vård och behandling i en hemlik miljö där de familjenära relationerna förstärks och familjekänslan är viktig. Vi utgår från en miljöterapeutisk vardag och utifrån den enskildes egna behov, autonomi och förutsättningar.

Vårdplan och genomförandeplan utgör riktlinjer för vården och behandlingen på Murars Gård. Vi erbjuder våra föräldrar och barn en miljö med trygga vuxna identifikationer att spegla av sig i. Detta för att ge våra boende strukturer och en modell att ta till sig. Vi etablerar meningsfulla relationer, där relationen blir en viktig förändringsvariabel. I detta kan vi genom positiva förstärkningar, genom erfarenhet och evidensbaserade metoder och insikt bedriva ett värdebärande förändringsarbete. Verksamheten har varit verksam och bistått föräldrar och barn sedan 1994 med mycket goda resultat.

Verksamheten utgår från en psykodynamisk grundsyn i mening att den enskilde har en egen historia och lever utifrån sin egna specifika verklighet, med egna specifika verktyg att hantera sin livssituation. Vi arbetar utifrån relationen som ett värdebärande förändringsverktyg, genom positiva förstärkningar skapa insikt och förändring. Den goda miljömässiga atmosfären är en specifik variabel för behandlingen på Murars Gård. Den normgivande miljön till Murars är harmonisk och ogenerad. I den ges det goda möjligheter att avgränsa sin tillvaro samt att få hjälp att se sitt liv och sin situation ur ett nytt perspektiv. Vilket vi ser som mycket viktigt i en förändringsprocess i att bryta destruktiva mönster.

Vi ser det som viktigt i en förändringsprocess att värdera och bearbeta hur individen relaterar och agerar i förhållande till objekt och relation. Vi utbildar våra boendegenom individuella samtal med kontaktperson, i gruppsammankomster så som ART, föräldrautbildning, fokusgrupp (diskussionsgrupp) mm. Vi erbjuder våra boende/klienter en positiv relation i vilken de kan utveckla en känsla av tillit och förtroende, samt i vilken de kan spegla sig i och identifiera sig med. Relationen mellan brukare/klient och behandlare är en viktig variabel då vi ser ett modellinlärande enligt referensgruppsteorin som en viktig utgångspunkt. Personal utgör positiva referenser och modeller i vilka våra föräldrar kan spegla sig i och ta del av och där de kan etablera ett fungerande system som sitt eget.